زمان و جزییات برگزاری دوره های ترمیک کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی

اگر نمیدانید که باید در کدام کلاس ثبت نام نمایید حتما از طریق تعیین سطح کلاس خود را مشخص نمایید

دوره ها با 3 دانشجو تشکیل می شود

برای اطلاع بیشتر به آیدی تلگرام پیام دهید یا با شماره 09383749501 تماس حاصل کنید

دوره های ترمیک

 • Top Notch Fundamentals A

  top notch fundamentals A

  ترم 1 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 1A

  top notch 1A

  ترم 2آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 1B

  top notch 1A

  ترم 3 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 2A

  top notch 2A

  ترم4 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 2B

  top notch 1A

  ترم5 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 3A

  top notch 3A

  ترم6 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Top Notch 3B

  top notch 3b

  ترم7 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم با تخفیف برای تابستان 98 فقط 300,000 تومان

 • Speaking & Listening

  speaking&listening

  دوره های تقویت مکالمه.این دوره ها در ساعات 9 تا 12 صبح و 21 تا 23 برگزار می گردد

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر ترم 700,000 تومان

دوره های ساعتی

 • Top Notch Fundamentals A

  top notch fundamentals A

  ترم 1 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 1A

  top notch 1A

  ترم 2آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 1B

  top notch 1A

  ترم 3 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 2A

  top notch 2A

  ترم4 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 2B

  top notch 1A

  ترم5 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 3A

  top notch 3A

  ترم6 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Top Notch 3B

  top notch 3b

  ترم7 آموزشی.ساعات برگزاری این کلاس 9 تا 12 و 21 تا 23 تعیین می گردد.

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 50000 تومان

 • Speaking & Listening

  speaking&listening

  دوره های تقویت مکالمه.این دوره ها در ساعات 9 تا 12 صبح و 21 تا 23 برگزار می گردد

  پس از ثبت نام ساعت برگزاری با دانشجو هماهنگ میشود

  هزینه هر جلسه 70000 تومان