تمامی دوره ها به صورت ویدئوی زیر برگزار میشوند.این ویدئو نمونه کلاس مکالمه میباشد.کلاس های ترمیک نیز به همین صورت برگزار میگردند اما با متد تدریس متفاوت